ตารางราคากลางจ้างผู้จัดการโครงการพัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นโดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม ปีงบประมาณ 2561