ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจ้างลูกจ้างตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจ้างลูกจ้างตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ด้านวางแผนและด้านบริหาร) ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่