ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561