ตารางราคากลางการจ้างพิมพ์สูจิบัตรการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 จำนวน 500 เล่ม และหนังสือทำเนียบบุคลากรด้านวัคซีน จำนวน 1,000 เล่ม