ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร