ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างพิมพ์หนังสือบันทึกการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 จำนวน 500 เล่ม