ตารางราคากลางการจ้างผลิตวิดีทัศน์ชุด “แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564)”