ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยการค้นพบแอนติเจนอิพิโทปใหม่ของเชื้อวัณโรค (Dos R epitope) โดยวิธี high – content peptide microarray (ปีที่ 2)