ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาซิกาวัคซีนชนิดเชื้อตายในเซลล์เพาะเลี้ยง (Vero cell) ,ประเทศไทย