ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ทุนวิจัยเพื่อดำเนินโครงการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ใช้สำหรับสัตว์ของประเทศ