ตารางราคากลางการจ้างประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2560 ผ่านหนังสือพิมพ์