ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างทำวีดีโอคลิปประกอบการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 จำนวน 4 คลิป