รายงานผลการเปรียบเทียบระหว่างแผนและผล และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า/สนับสนุนทุนการวิจัย ตามโครงการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือน)