ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนเพื่อดำเนินการโครงการประเมินสถานะภูมิคุ้มกันโรคไข้เลือดออกของประชากรไทย