ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ทุนวิจัยเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาไมโครนีเดิลส์และการศึกษาเปรียบเทียบชนิดของตัวพานำส่งพลาสมิดโอวัลบูมินวัคซีน สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางผิวหนัง