ตารางรายละเอียดในการสนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Cytotoxicity และ Acute Toxicity Test ให้สอดคล้องกับหลักการ OECD GLP