ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ทุนวิจัยเพื่อดำเนินโครงการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตและการทำบริสุทธิ์ non - glycosylated ฯ