ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพวัคซีนบีซีจีที่ผลิตโดย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และ Japan BCG Laboratory ฯ