ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา Lived Chimeric Japanese Encephalitis Vaccine ในระดับห้องปฏิบัติการ