ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ทุนวิจัยเพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือกับสถาบันแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในการพัฒนากระบวนการผลิตและการ ควบคุมคุณภาพมาตรฐานด้านชีววัตถุ