ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ทุนวิจัยเพื่อดำเนินโครงการสร้าง infectious clone ที่มีattenuated mutation ของวัคซีนไวรัสเชื้อเป็นไวรัสเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์เด็งกี่ 4 สำหรับชุดวัคซีนเด็งกี่ ฯ