ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ทุนวิจัยเพื่อดำเนินโครงการประเมินทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านวัคซีนสำหรับวัคซีน 2 ชนิด ได้แก่วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และไวรัสตับอักเสบบี ฯ