ตารางราคากลางการจ้างเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2560 จำนวน 2 รุ่น