รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลูกจ้าง)