โครงการพัฒนาวิธีมาตรฐานของการควบคุมคุณภาพ Tokyo 172 - 1 seed strain ของผู้ผลิตโดยวิธี Real - time PCR เพื่อใช้ผลิตวัคซีนบีซีจีในประเทศไทย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

โครงการพัฒนาวิธีมาตรฐานของการควบคุมคุณภาพ Tokyo 172 - 1 seed strain ของผู้ผลิตโดยวิธี Real - time PCR เพื่อใช้ผลิตวัคซีนบีซีจีในประเทศไทย


Download