โครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพของดีเอาเอวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกทั้งสี่สายพันธุ์โดยการเสริมด้วย adjuvant และระบบนำส่งไลโปโซม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

โครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพของดีเอาเอวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกทั้งสี่สายพันธุ์โดยการเสริมด้วย adjuvant และระบบนำส่งไลโปโซม


Download