โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ

Download PDF