โครงการจ้างเพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางในการจัดตั้งหน่วยงานข้อมูลข่าวสารตลาดวัคซีน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการจ้างเพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางในการจัดตั้งหน่วยงานข้อมูลข่าวสารตลาดวัคซีน

Download เอกสาร PDF