โครงการจ้างตกแต่งระเบียงภายนอกสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการจ้างตกแต่งระเบียงภายนอกสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

Download เอกสาร PDF