โครงการจ้างปรับปรุงผนังหน้าลิฟท์ที่ทำการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบำราศนราดูร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ในการจ้างปรับปรุงผนังหน้าลิฟท์ที่ทำการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบำราศนราดูร

Download เอกสาร PDF