โครงการจ้างพิมพ์จดหมายข่าว สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2560 จำนวน 16,000 ฉบับ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ที่มิใช่งานก่อสร้าง

ในการจ้างพิมพ์จดหมายข่าว สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2560 จำนวน 16,000 ฉบับ
 

Download เอกสาร PDF