โครงการจ้างเพื่อดำเนินการศึกษารูปแบบการผลักดันและส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนสู่การผลิตในรูปแบบเครือข่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศและจัดทำข้อสรุป

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการจ้างเพื่อดำเนินการศึกษารูปแบบการผลักดันและส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีน
สู่การผลิตในรูปแบบเครือข่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศ
และจัดทำข้อสรุป ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยสู่การผลิตในเชิงนโยบาย

Download เอกสาร PDF