รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน

ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน

 
                ตามที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
                บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้
 

ลำดับที่ 1   นางศิญาภรณ์   ชื่นกุศล


รายชื่อสำรอง
สำรองลำดับที่ 1  นางสาวสุภารัตน์  งามทรัพย์ทวีคูณ
สำรองลำดับที่ 2  นางสาวสุจิตตา    ตัวลือ

 
กำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว

                    กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร