รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน

      ตามประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา นั้น
      บัดนี้ การสอบข้อเขียนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน  ดังนี้ 
 
เลขที่ 5903 นางศิญาภรณ์   ชื่นกุศล
เลขที่ 5908 นางสาวสุจิตตา  ตัวลือ
เลขที่ 5919 นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคูณ


กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
    ผู้สอบผ่านข้อเขียนที่มีรายชื่อตามประกาศ มาสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร  กระทรวงสาธารณสุข