ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือก นักตรวจสอบภายใน

ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร


ดาวน์ดหลดใบสมัคร
 
 
ด้วย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันและค่าตอบแทนที่จะได้รับ
1.1 ตำแหน่งที่รับสมัคร
ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน  1  อัตรา     
1.2 ค่าตอบแทน
ผู้ตรวจสอบภายใน อัตราเงินเดือนระหว่าง 18,000 - 50,000 บาท

1.3 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
1.3.1 การรักษาพยาบาล
1.3.2 การตรวจสุขภาพประจำปี
1.3.3 การประกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานในต่างประเทศ
1.3.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
1.3.5 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
1.3.6 ประโยชน์เกื้อกูลอื่น เช่น โครงการสงเคราะห์เพื่อที่อยู่อาศัย


2.คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
2.1มีสัญชาติไทย 
2.2 มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2.3 ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
2.3.1 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
2.3.2 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.3.3 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3.4 ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน
2.3.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
2.3.6 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน
2.4 มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน
2.5 มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 
2.6 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการ


3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

3.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.2 มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 
3.3 หากเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) หรือเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.4 มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและการบริหารความเสี่ยง (Risk management) 
3.5 มีความรู้ความสามารถในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบวงจร


4. ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1 สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆรวมทั้งบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
4.2 สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุ และการบริหารงานด้านอื่นๆให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งของสถาบัน ตลอดจนตรวจสอบการดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรของสถาบันทุกประเภท
4.3 เสนอแนะวิธีการหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆเป็นไป โดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
4.4  ประสานงานและให้คำปรึกษาแก่สำนักต่างๆภายในสถาบันในด้านการปฏิบัติงานและระบบควบคุมภายใน

4.5 สรุป ประมวลผล จัดทำรายงานและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของงานที่รับผิดชอบ พร้อมแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องเบื้องต้น และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ

4.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

5.  หลักฐานการสมัคร
5.1 ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบัน (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nvi.go.th)
5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (พร้อมเขียนชื่อ-สกุลไว้ด้านหลังรูปให้ชัดเจน)
5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
5.4 สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
5.5 สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนาประกาศนียบัตร หรือ หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฏหมาย หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
5.6 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (transcript) (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
5.7 หนังสือรับรองการทำงาน (ยื่นได้อย่างช้าที่สุด ในวันสอบข้อเขียน)
5.8 หนังสือรับรองจากบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ (ยื่นได้อย่างช้าที่สุด ในวันสอบข้อเขียน)
5.9 สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ได้แก่ ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)


6. วิธีการสมัคร 
สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ nvi_hr@hotmail.com โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสถาบัน คือ http://www.nvi.go.th หรือติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคาร 4 ชั้น 2 ตึกกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 3196 ต่อ 137 โดยกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน  พร้อมส่งหลักฐานการสมัครที่กำหนด กรณีสมัครทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล์ให้ระบุหัวข้อว่า “สมัครสอบตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน” พร้อมสแกนเอกสารทั้งหมดแนบมาในไฟล์เดียวกัน โดยสามารถ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ภายในเวลา 16.30 น.  และกรณีสมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราของไปรษณีย์เป็นสำคัญ


7. เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุใดก็ตามอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศ รับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ โดยผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ทางเว็บไซต์ของสถาบัน และที่ทำการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ดังนี้

8.1 ประกาศรับสมัคร บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2559
8.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 5 กันยายน 2559
8.3 ดำเนินการสอบข้อเขียน 14 หรือ 15 กันยายน 255
8.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 23 กันยายน 2559
8.5 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ 27 หรือ 28 กันยายน 2559
8.6 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (มีบัญชีรายชื่อสำรอง) 29 กันยายน 2559
8.7 ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว ทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2559


9.    หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ใช้วิธีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
9.1 การสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง)
    9.1.1 หลักการทั่วไป กระบวนการ และเทคนิค/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
    9.1.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
    9.1.3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
    9.1.4    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    9.1.5 มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
    9.1.6    จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
9.2 การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

10.เกณฑ์การตัดสิน
10.1 ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
10.2 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สามารถพิจารณาผู้ที่ผ่านการสอบได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลการตัดสินของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ถือเป็นที่สิ้นสุด
10.3 ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกคะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสมัครเข้ารับ การคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากภายหลังปรากฎว่าผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้
10.4 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้จนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก