เอกสารประกอบ การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุ Module 4

  เอกสารประกอบ
การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
การขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุ
Module 4
 
Download Module 1

​Download Module 2

Download Module  3 


เลือก Download เนื้อหาใน Module 4 ดังต่อไปนี้


เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 11 ก.ค. 2559

1_Fundamentals of Clinical Study Phases of Clinical Trials and Protocols Ethics and Good Clinical Practices

2_Good Clinical Laboratory Pratices - WHO

3_FDA Regulations for Clinical Study

4_The Biological Products Registration Requirements for Clinical Evaluation of Thailand


เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 13 ก.ค. 2559

1_
Literature evaluation and selection: Commonly used statistical test in clinical study

2_Literature evaluation and selection:Statistical case study in biological products

3_Post-market surveillance study

4_บทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรโรงงานต่องาน AEFIบทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรโรงงานต่องาน AEFI


เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 14 ก.ค. 2559

1_Share experiences in cliniacl trials (TDap Vaccine)