เอกสารประกอบ การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุ Module 3

  เอกสารประกอบ
การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
การขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุ
Module 3
 
Download Module 1

​Download Module 2


เลือก Download เนื้อหาใน Module 3 ดังต่อไปนี้

เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 8 มิ.ย. 2559


1_General Principle.pdf
2_GLP and Animal Biosafety and Animal Facilities_Wanlop.pdf
3_Preclinical study 8 June witthawat.pdf
4_Chatchai Pharmacology.pdf


เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 9 มิ.ย. 2559

1_Pharmacokinetics.pdf
2_Non-Clinical study Exposure assessment.pdf
3_Preassessment AMV.pdf
4_Toxicity testing.pdf


เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 9 มิ.ย. 2559

1_reproductive-Local-Carcinogenicity.pdf
2_GeneticToxicityTesting.pdf
3_ImmunotoxTesting.pdf
4_Non_Clinical_Document_and_Report_for_registration_of_Biological_Products.pdf
5_Biosimilar.pdf