เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรครุ่นที่ 1/2559

เอกสารประกอบ
การอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ
สำหรับเภสัชกร
ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรครุ่นที่ 1/2559

 
 

วัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Click to Download)

โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (Click to Download)

วัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น  (Click to Download)

การประมาณวัคซีนเพื่อให้บริการ (Click to Download)

อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Click to Download)