สารคดีสั้น ความยาว 2 นาที กรมควบคุมโรค นำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนในประเทศไทย