รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนในประเทศไทย