PROFILE

 

สามารถดาวน์โหลดสรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน โดยแยกตามไตรมาส ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1 พ.ศ. 2564


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1 พ.ศ. 2563

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2 พ.ศ. 2563

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3 พ.ศ. 2563

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 4 พ.ศ. 2563


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1 พ.ศ. 2562

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2 พ.ศ. 2562

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3 พ.ศ. 2562

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 4 พ.ศ. 2562


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1 พ.ศ. 2561

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2 พ.ศ. 2561

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3 พ.ศ. 2561


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1 พ.ศ. 2560

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2 พ.ศ. 2560

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3 พ.ศ. 2560


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1 พ.ศ. 2559

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2 พ.ศ. 2559

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3 พ.ศ. 2559


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1 พ.ศ. 2558

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2 พ.ศ. 2558

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3 พ.ศ. 2558

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 4 พ.ศ. 2558