News Release

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2562 สำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 1

March 14, 2019

>> Read More

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมประชุมติดตามแผนการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์

       

March 12, 2019

>> Read More

Application IBP e-Lot Release โปรแกรมค้นหาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ

March 08, 2019

>> Read More

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพร.

March 08, 2019

>> Read More

Procurement News

ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างผู้บริหารจัดการงานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ด้วยวิธี e-bidding

March 15, 2019

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และรายละเอียดข้อกำหนดการจัดจ้าง โครงการจ้างผู้บริหารจัดการงานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562

March 11, 2019

>> Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ข่าวและความรู้ด้านวัคซีนประจำเดือน ด้วยวิธี e-bidding

November 08, 2018

>> Read More

ประกาศราคาจ้างโครงการเผยแพร่ข่าวและความรู้ด้านวัคซีนประจำเดือน

November 01, 2018

>> Read More

ข่าวกิจกรรม

สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Continously Improving Bioprocess ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2562

         

March 19, 2019

>> Read More

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “กลไกการบริหารจัดการสถาบันวัคซีนแห่งชาติที่พึงประสงค์” ระหว่างวันที่ 21-22 ก.พ.2562 ณ จังหวัดนครปฐม

     

February 22, 2019

>> Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร ประจำปี 2562

     

February 11, 2019

>> Read More

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้ารับโล่เกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561

      

December 06, 2018

>> Read More

Academic News

4 พ.ย. 2561จุฬา ฯ เปิดศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติอย่างเป็นทางการ

     

November 05, 2018

>> Read More

ประชุมนำเสนอผลการศึกษาดูงาน และความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุน จากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

       

September 20, 2018

>> Read More

หนทางสู่การผลิต Pneumococcal vaccine ในสยามประเทศ

      

September 20, 2018

>> Read More

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีนประจำปี 2561

         

September 17, 2018

>> Read More

Job News

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน

  

March 21, 2019

>> Read More

ประกาศคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการและผู้ตรวจสอบภายใน

February 18, 2019

>> Read More

ประกาศคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเลขานุการผู้บริหารด้านวิชาการ

    

February 18, 2019

>> Read More

ประกาศผลการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

   

December 21, 2018

>> Read More