News Release

Immunology concepts for vaccinology

December 04, 2019

>> Read More

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริม การสนับสนุน และการให้ความร่วมมือ เพื่อการบริหารจัดการ การจัดหา การกระจายวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน

October 29, 2019

>> Read More

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการให้ทุน การส่งเสริม การสนับสนุน และการสร้างความร่วมมือ เพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต วัคซีน

  

August 30, 2019

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับสิทธิยกเว้นค่าลงทะเบียน ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

July 08, 2019

>> Read More

Procurement News

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างศึกษาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนของประเทศไทย 2563

February 19, 2020

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างศึกษาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนระดับนานาชาติ 2563

February 19, 2020

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ 2563

February 19, 2020

>> Read More

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจัดจ้างทำสื่อชุดข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก (Infographic Fact Sheet) ปี 2563

February 11, 2020

>> Read More

ข่าวกิจกรรม

สถาบันวัคซีนฯ ระดมสมองผู้เชี่ยวชาญของประเทศ ทำ“พิมพ์เขียว”วิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัส COVID- 19

     

February 17, 2020

>> Read More

ส.ค.ส พระราชทาน 2563

     

February 04, 2020

>> Read More

สวช. จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

                   

February 03, 2020

>> Read More

สวช.จัดอบรม “Immunology concepts for Vaccinology”

      

January 16, 2020

>> Read More

Academic News

ทุ่มงบกลางฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดให้ “เด็กไทย-ต่างด้าว” ทุกราย

                                    

January 16, 2020

>> Read More

สธ. เร่งกำจัดหัดภายในปี 2563 เด็ก 1 - 12 ปี ฉีดวัคซีนฟรี ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง

            

November 14, 2019

>> Read More

ผู้นำอาเซียนประกาศ! ความมั่นคงทางสุขภาพต้องมาจากความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีน!

             

November 06, 2019

>> Read More

สวช. หนุนงบคณะเภสัชศาสตร์ 4 สถาบันร่วมวิจัยทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านวัคซีน

      

July 22, 2019

>> Read More

Job News

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ

December 27, 2019

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ

December 13, 2019

>> Read More

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ

November 14, 2019

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

October 22, 2019

>> Read More